Vreemdelingen Registratie


De taken van de afdeling Vreemdelingen Registratie (VR)
 • Het registreren van alle vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor tijdelijk of permanent verblijf. Het paspoort en de vergunning worden afgestempeld en van de nodige aantekeningen voorzien.
 • Het registreren van alle personen die over een geldig PSA (Persoon van Surinaamse Afkomst) document beschikken en zich in Suriname wensen te vestigen. Het Paspoort wordt afgestempeld en van de nodige aantekeningen voorzien.
 • Het aanleggen van een persoonskaart van elke geregistreerde en deze verwerken in een geautomatiseerd bestand.
 • Het alfabetisch lexicografisch opleggen van de persoonskaarten in daartoe bestemde kaartenbakken.
 • Alle gegevens van de geregistreerde vreemdeling richtig bijhouden m.n. verandering van woon-of verblijfplaats, burgerlijke staat of andere gegevens.
 • Het bijwerken van de gegevens op de persoonskaart (en in het geautomatiseerd bestand) van de geregistreerde in geval van verlenging van de verblijfsvergunning of bij verkrijging van een vergunning van permanente aard of bij verkrijging van een nieuw paspoort. De vergunning en het paspoort worden afgestempeld en van de nodige aantekeningen voorzien.
 • Het bijwerken van gegevens op de persoonskaart (en in het geautomatiseerd bestand) van de geregistreerde die krachtens enige bepaling van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap Surinamer is geworden.
Noot:

De registratie van vreemdelingen, alsook het bijwerken van hun gegevens vindt steeds onder overlegging van de daartoe benodigde documenten plaats.

Te overleggen documenten voor de registratie c.q. inschrijving bij vreemdelingen registratie c.q.het bureau voor burgerzaken
 1. Het geldig paspoort;
 2. De verblijfsvergunning (tijdelijk of permanent). het geldig PSA document;
 3. De geboorteakte (indien buiten Suriname geboren voorzien van apostille/legalisatie; verplicht voor personen geboren buiten Suriname/ gewenst voor personen geboren in Suriname
 4. Een recente uittreksel (met apostille/legalisatie) van de laatste woonplaats, waaruit duidelijk (volledig) de burgerlijke staat blijkt; met wie gehuwd of van wie gescheiden (naam, voornaam, datum en plaats vermeld op het document)
 5. Waar van toepassing, het bewijs van uitschrijving uit het land van herkomst;
 6. Voor de registratie/ inschrijving van minderjarige kinderen die onder voogdij staan, documenten betreffende voogdij voorziening.
Apostille/Legalisatie

Documenten (zoals geboorteakte, bewijs van burgerlijke staat, erkenningsakte, huwelijksakte etc.), afkomstig uit lidlanden van het apostilleverdrag moeten voorzien zijn van een apostillestempel, terwijl documenten afkomstig uit landen die geen lid zijn van het apostilleverdrag moeten zijn gelegaliseerd.
Uitsluitend originele documenten; allemaal in de nederlandse taal.