Akten


Procedure aanvraag van akten

1. Aanvragen van de verschillende akten van de Burgerlijke Stand zoals Geboorte, Erkenning, Huwelijk, Echtscheiding en Overlijden.

 • geschiedt bij één der BvB’s
 • de burgers krijgt de aanvraag mee om in te dienen  bij CBB loket 11

2. Indiening van de aanvragen bij loket 11(2)

 • registratie v/d aanvragen v/d verschillende akten(cahiers)
 • uitsluitend betaalde aanvragen(voorzien van volgno.)
 • wachttijd: 3 dagen bij indiening. Voor verre districten vóór 12u.v.m. dezelfde dag afhalen

3. Registratie van aanvragen vanuit:

 • loket 11, BvB`s en personeel
 • lichten van aanvragen vanuit loket 11 en voor afdelings personeel welke geen toegang hebben tot de registerkamer
 • personeel BvB`s registreert hun aanvragen(cahiers), licht zelf en legt op na kopiëren zowel (betaalde als kosteloze) stukken
 • personeel afdelingen CBB registreert niet, licht zelf voor kosteloze(ambtelijke doeleinden) akte en legt op na kopiëren.

4. Kopiekamer

 • registratie (+turven) BvB’s aantal kopie, daarna akte invullen (betaalde en kosteloos)
 • registratie personeel (akkoord ABS’r) aanvraag met toegang
 • registratie aanvragen vanuit afdelingen van CBB voor ambtelijke doeleinden(daarna turven en invullen)

5. Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS’r)

alle akten gebracht door bevoegd personeel van kopiekamer aan de ABS’s wordt gecollationeerd en daarna getekend voor uitgifte.

6. Uitgifte van akte

 • bij loket 11 aan publiek op basis van afspraken vanuit loket 11 en ABS’r (spoed)
 • bij loket 11 aan personeel op basis van afspraken van ABS’r
 • voor kosteloze doeleinden aan personeel van de afdelingen van het CBB door ABS’r of na getekend te zijn door ABS’r door toegewezen kopiekamerpersoneel
 • aan personeel BvB’s door ABS’r zelf.
Soorten akten

Wat is een Geboorte Akte?

Een geboorteakte is een authentiek bewijs dat wordt opgemaakt door een plaatselijke ambtenaar van de Burgerlijke Stand naar aanleiding van de geboorte van een kind.

Aangifte van geboorten(Art. 22 S.B.W.)

De aangiften van geboorten in het district Paramaribo zullen moeten worden gedaan binnen drie(3) dagen na de bevalling. Zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen worden niet meegerekend. In de buitendistricten wordt voor het doen van aangiften, een termijn van zestien(16) dagen gerekend na de bevalling, mits ondertekend door de aangever en twee getuigen. De schriftelijke opgave wordt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gewaarmerkt en als zijn bijlage achter zijn register gevoegd. Is de wettelijke termijn verstreken, dan kan de aangifte alleen worden gedaan met machtiging van de Procureur Generaall.

Inhoud van een geboorte akte(Art. 23 S.B.W.)

In de akte van de geboorte zal worden vermeld:

 • Het jaar, de dag, het uur en de plaats van geboorte;
 • Het kunne van het kind en de voornamen, welke hetzelve zullen worden gegeven;
 • De namen, voornamen, het beroep en de woonplaats der ouders;
 • De namen en voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van de aangever en der getuigen, zo die er zijn;

Wat is een Erkennings akte?(Art. 30 lid 1. S.B.W.)

Een erkennigsakte is een authentiek stuk dat aangeeft wie een kind heeft erkend. Hierdoor draagt het kind de naam van vader/erkenner. De akte van erkenning wordt opgemaakt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, volgens haar dagtekening,die in het daarvoor bestemde register moet worden ingeschreven en van die erkenning moet melding worden gemaakt op de kant van de akte van geboorte van het desbetreffende kind(eren).

Inhoud van een Erkennings akte( Conform een Erkennings Akte)

In de akte van Erkenning zal worden vermeld:

 • Het jaar, de dag en de plaats van erkenning;
 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep van de erkenner;
 • De namen, voornamen, datum en jaar van geboorte van de kind(eren);
 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep van de moeder;
 • Toestemming van de meerderjarige kinderen;
 • Toestemming van de moeder.

Wat is een Huwelijks akte?

Een Huwelijksakte is een authentiek stuk waarmee je kunt aantonen dat er een wettelijke verbintenis heeft plaatsgevonden van twee personen. Het is een bewijs - waarin een huwelijk wordt vastgelegd. Nadat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn verklaring der partijen heeft afgelegd, zal hij in naam der wet verklaren dat het echtpaar aan elkaar verbonden is en dat wordt opgemaakt in de daartoe bestemde register.

Inhoud van een huwelijksakte(Art.37 S.B.W.)

In een akte der Huwelijken wordt vermeld:

 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep en de woonplaats der echtgenoten en wanneer zij tevoren gehuwd waren, de namen en de voornamen van de vroegere echtgenoten;
 • Hun staat van meerderjarigheid of minderjarigheid;
 • De namen, voornamen, het beroep en woonplaats van hun ouders;
 • De toestemming van de ouders, voogd of toeziende voogd, ofwel verlof van de rechter;
 • De tussenspraak van de rechter, zo die heeft plaatsgehad;
 • De gedane huwelijksafkondiging, ter plaatse waar die vereist wordt en in geval van stuiting, de opheffing daarvan;
 • De verklaring der partijen om elkander als echtgenoten aan te nemen en de uitspraak van hun echtvereniging door de openbare ambtenaar;
 • De erkenning van natuurlijke kinderen, zo die plaats heeft gehad.

Aangifte van huwelijken (Art. 103, Art. 104, Art.105 S.B.W.)

Alle personen, die met elkaar een huwelijk willen aangaan, moeten daarvan aangifte doen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der woonplaats van een der partijen. Deze aangifte zal, hetzij in persoon, hetzij bij zodanige geschriften geschieden, waaruit het voornemen der aanstaande echtgenoten met genoegzame zekerheid kan blijken, waarvan een akte door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal worden opgemaakt. De aankondiging van het huwelijk geschiedt door de middel van een aanplakking de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand afkondiging door middel van aanplakking van een, door deze ambtenaar opgemaakt, geschrift aan hert gebouw, waarin het bureau van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gevestigd is en wel op zaterdag. Het geschrift zal gedurende tien dagen aangeplakt blijven.

Wanneer het huwelijk binnen een jaar, te rekenen van de huwelijksafkondiging, niet is voltrokken, zal het niet voltrokken mogen worden, dan nadat alvorens wederom een nieuwe aankondiging zal zijn gedaan .(Art. 110 S.B.W.)

Wat is een Echtscheidingsakte?

Een Echtscheidingssakte is een authentiek stuk oftewel een schriftelijk bewijs dat aangeeft dat er een huwelijk ontbonden is door een echtscheiding. De akte van inschrijving van een echtscheiding zal volgens haar dagtekening, in het register van echtscheidingen worden ingeschreven en zal daarboven de partij, die de echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na de scheiding heeft verkregen, verplicht zijn te zorgen, en de andere bevoegd zijn te vorderen, dat daarvan aantekening wordt gedaan op de kant van de huwelijksakte.

Inhoud van een Echtscheidingsakte(Art. 40 S.B.W.)

In de akte van Echtscheidingen zal worden vermeld:

 • De namen, voornamen, het beroep en de woonplaats der echtgenoten;
 • De vermelding van het vonnis waarbij de echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na de scheiding van tafel en bed is uitgesproken, waarvan een afschrift aan het register zal blijven gehecht;
 • De vermelding van het getuigschrift van de griffier, strekkende tot bewijs dat tegen het vonnis niet van hoger beroep vatbaar is.

Aangifte van echtscheiding

Wanneer het vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen moet het binnen een termijn van zes(6) maanden worden ingeschreven bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, alwaar het huwelijk is voltrokken. Indien het vonnis niet wordt ingeschreven binnen de bovengenoemde termijn, zal het vonnis niet van kracht zijn.

Wat is een Overlijdensakte?

Een Overlijdensakte is een authentiek stuk waarmee je kan aantonen dat iemand is overleden . De akte van overlijden wordt opgemaakt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der plaats, alwaar de persoon is overleden.

Inhoud van een Overlijdensakte(Art. 45 S.B.W.)

In de akte van overlijden zullen bevatten:

 • De naam, de voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van de overledene, mitsgaders de dag en het uur van overlijden;
 • De naam en de voornamen van de andere echtgenoot, indien de overledene getrouwd of getrouwd geweest was en indien de overledene meermalen was getrouwd, de namen en de voornamen van de echtgenoten;
 • De naam, de voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van de aangever en der partijen, zo die er zijn.

Aangifte van overlijden(Art. 43 S.B.W.)

De aangiften van overlijden in het district Paramaribo zullen moeten worden gedaan binnen vier en twintig uur na het sterfgeval. Zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen worden niet meegerekend. In de buitendistricten wordt het voor het doen van aangiften, een termijn van zestien(16 dagen na overlijden gehanteerd mits ondertekend door de aangever en twee getuigen. De schriftelijke opgave wordt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gewaarmerkt en als zijn bijlage achter zijn register gevoegd. Is de wettelijke termijn verstreken, dan kan de aangifte alleen worden gedaan met machtiging van de Procureur Generaal. Wanneer het blijkt dat de overledene elders zijn woonplaats heeft gehad, zal de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een overlijdensakte doen toekomen aan die van de laatst bekende woonplaats van die overledene, teneinde in de registers aldaar te worden ingeschreven.