Paspoorten


Het Caricom paspoort

Welke typen paspoorten kan de burger aanvragen?

 • Nationale paspoorten (R-pasp)
 • Zaken paspoorten (Z-pasp)
 • Noodpaspoorten (in speciale gevallen)

Wat heeft u nodig bij een paspoortaanvraag?

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van uw handtekening in het daarvoor bestemde vakje (dit gebeurt op het Bureau voor Burgerzaken waar u staat ingeschreven).
 • 2 recente (niet ouder dan 3 maanden en niet eerder gebruikt in een paspoort) kleuren paspoort pasfoto’s met duidelijke weergave van het gezicht en ze moeten voldoen aan de pasfoto-eisen.
 • Recente gelegaliseerde geboorteakte indien u in het buitenland geboren bent of voor het eerst een Caricom paspoort aanvraagt, indien de akte in een andere taal dan het Nederlands of Engels staat deze vertalen
 • Indien u in het buitenland bent erkend en de verwerking daarvan nog niet heeft plaatsgehad in Suriname, een recente gelegaliseerde erkenningsakte overleggen.
 • De vervallen paspoorten
 • Indien u in het bezit bent van een verblijfpas van een ander land vb: carte de sejour/ Eu pasje/greencard, dient u een kopie hiervan te overleggen.
 • Politie verklaring indien uw paspoort in ongerede is geraakt. (diefstal, brand, verlies)
 • Verklaring van beschadiging invullen (deze krijgt u bij het indienen van de aanvraag als u een beschadigd paspoort inlevert)
 • Indien de aanvrager een baby betreft (0-2jr) dient u een geboorteakte te overleggen

De mogelijkheid bestaat dat u uw paspoortaanvraag van huis uit invult en meeneemt naar het Bureau voor Burgerzaken waar u staat ingeschreven.

 • Download en print het aanvraagformulier uit. (Let op: Alle pagina’s (3) uitprinten)
 • Gelieve uw persoonsgegevens en alle andere gevraagde informatie in te vullen met een blauw schrijvende pen.
 • Plaatst u uw handtekening in het daarvoor bestemde vakje (met blauw schrijvende pen). Dit geldt niet voor kinderen die het schrijven nog niet geleerd hebben. Indien u niet in staat bent uw handtekening te plaatsen vermeldt u “not able to sign” Let op: niet buiten de lijnen uw handtekening plaatsen.
 • Indien u jonger bent dan 18 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Voor wettige kinderen is de toestemming van beide ouders (wettelijke vertegenwoordigers) nodig.
 • De pasfoto’s (2) niet aanhechten aan de aanvraag. Dit zal na goedkeuring van de foto door de ambtenaar zelfs aangehecht worden.

Samen met de benodigde en ondersteunende documenten levert u dit aanvraagformulier persoonlijk in (minderjarige kinderen dienen ook aanwezig te zijn) op het Bureau voor Burgerzaken waar u staat ingeschreven en de aanvraag doet.

Voor minderjarigen geldt indien:

 • het wettige kinderen betreft, beide ouders (wettelijke vertegenwoordigers) aanwezig moeten zijn bij de indiening en tevens het aanvraagformulier dienen te ondertekenen. Het familieboekje en identiteitsbewijs zijn hierbij ook verplicht. 
 • het natuurlijke of erkende kinderen betreft, is slechts de aanwezigheid van de moeder of de wettelijke vertegenwoordiger vereist.


De leges worden voldaan bij de kassa van het Bureau voor Burgerzaken waar u de aanvraag hebt gedaan. 

Let op
 • Vraagt u te allen tijde naar uw kwitantie en bewaart u die zorgvuldig, omdat die tevens als afhaalbewijs dient.
 • Alvorens u uw handtekening plaats op de aanvraag, deze goed lezen gaarne uw juiste telefoon- / contactnummer vermelden op de aanvraag.
 • U krijgt een sms-bericht als uw paspoort af is of als uw aanvraag een probleem heeft.

Hulp nodig?

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met het Bureau voor Burgerzaken waar u de aanvraag gaat indienen.

Download hier het paspoort aanvraagformulier

Is verlenging van het paspoort mogelijk?

Met de introductie van het nieuwe systeem worden verlopen paspoorten niet meer verlengd, maar vernieuwd. Tevens is het bijschrijven van kinderen in het paspoort van de moeder niet meer mogelijk. Elk kind krijgt een eigen paspoort.

Waar doet u een paspoort-aanvraag?

U doet uw paspoortaanvraag op het Bureau voor Burgerzaken waar u staat ingeschreven.

Hoeveel betaalt u voor het paspoort?

 • Srd 300 voor een nationaal paspoort
 • Srd 500 voor een zakenpaspoort
 • Srd 400 voor een beschadigd paspoort ongeacht als deze reeds is vervallen
 • Srd 500 voor een gestolen of verloren paspoort
 • Srd 1000 voor een beschadigd/verloren/gestolen zakenpaspoort

Wat is de wachttijd?

Minimaal 3 (drie) maanden na afgifte van de aanvragen aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken met name de afdeling Paspoorten.

Let op

Uw paspoortaanvraag kunt u 1 jaar (één) vóór de vervaldatum van uw paspoort indienen.

Is bespoediging mogelijk?

Er zijn strengere maatregelen voor het aanvragen van spoedpaspoorten. De volgende categorieën komen in aanmerking voor bespoediging van paspoortaanvragen.

 • Afreizen vanwege gezondheidsredenen met overlegging van een origineel stuk van de arts.
 • Afreizen vanwege overlijden van een familielid tot en met de derde graad met overlegging van een overlijdensakte en documenten die het familieverband weergeven.
 • Afreizen voor de dienst met overlegging van een officieel schrijven van het ministerie of bedrijf (ook het KKF-bewijs overleggen).
 • Afreizen voor studiedoeleinden met overlegging van de nodige documenten.
 • Afreizen voor sportactiviteiten met overlegging van een officieel schrijven van de sportvereniging.

Deze vijf categorieën kunnen met bovengenoemde documenten vergezeld van een schrijven gericht aan de directeur van het CBB en een kopie van de kwitantie van de paspoortaanvraag terecht bij de spoedbalie van de afdeling Paspoorten van het CBB-hoofdkantoor aan de Jagernath Lachmonstraat no. 170 tussen 07.30u en 13.30u.


Wat te doen als mijn paspoortaanvraag 'on hold' is gezet?

Indien uw paspoort door één of andere redenen niet kan worden afgehandeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en dient u verder de instructies van de ambtenaar te volgen.

NODIG OM TE WETEN
 • Wacht niet tot het laatste moment om uw paspoort aan te vragen.
 • Uw paspoort moet minimaal 6 maanden geldig zijn als u wenst te reizen.
 • Let erop dat de juiste persoonsgegevens op uw aanvraagformulier staan vermeld. Vermeld altijd uw telefoonnummer (liefst mobielnummer) op het aanvraagformulier. Gaat u na of uw geboorteakte helemaal correct is, vooral in geval van erkenning en mogelijke schrijf- en spelfouten.
 • Gaat u zorgvuldig om met uw paspoort; het paspoort blijft ten alle tijden staatsbezit.
 • Het paspoort wordt aan u in bruikleen verstrekt.

Instructie voor het aanvragen van een paspoort middels machtiging

Indien de aanvrager woonachtig is in een land alwaar er geen diplomatieke vertegenwoordiging van Suriname is kan de belanghebbende iemand machtigen om namens hem/ haar de aanvraag in Suriname in te dienen.

Vereisten voor het aanvragen van een paspoort middels machtiging:

 • Origineel paspoort of bij verlies hiervan een politieverklaring ( Nederlands of Engels). Indien het paspoort beschadigd is dient er een verklaring met de reden van de beschadiging ingeleverd te worden.
 • Twee recente kleuren paspoort pasfoto’s conform de fotomatrix.
 • Een recente gemeente uittreksel met vermelding van de nationaliteit of een copie van het geldig verblijfspasje of de geldige verblijfsvergunning. Indien belanghebbende geen legale status heeft dient dit in een verklaring te worden vermeld
 • Een gelegaliseerde machtiging. (origineel)
 • Het ingevuld en ondertekend paspoortaanvraag formulier welke u download van de website https://cbb.gov.sr

Indien de belanghebbende nog actief voorkomt in het bestand, dient de aanvraag ingediend te worden op het Bureau voor Burgerzaken waar hij/zij staat ingeschreven. Als hij/zij reeds is afgevoerd wegens verblijf  in het buitenland dient de gemachtigde zich aan te melden op de afdeling paspoorten voor verdere instructies.