Paspoorten


Het Caricom paspoort

Welke typen paspoorten kan de burger aanvragen?

 • Nationale paspoorten (R-pasp)
 • Zaken paspoorten (Z-pasp)
 • Noodpaspoorten (in speciale gevallen)

Wat heeft u nodig bij een paspoortaanvraag?

 • Volledig ingevuld aanvraag formulier, voorzien van de handtekening in het daarvoor bestemde vakje (Dit gebeurt op uw wijkkantoor)
 • 2 recente (niet ouder dan 3 maanden en niet eerder gebruikt in een paspoort) kleuren pasfoto’s met duidelijke weergave van het gezicht; moet voldoen aan de pasfoto-eisen
 • Recente gelegaliseerde geboorteakte indien u in het buitenland geboren bent of voor het eerst een Caricom paspoort aanvraagt, indien de akte in een andere taal dan het Nederlands of Engels staat deze vertalen
 • Indien u in het buitenland bent erkend en de verwerking daarvan nog niet heeft plaatsgehad in Suriname, een recente gelegaliseerde erkenningsakte overleggen.
 • De vervallen paspoorten
 • Indien u in het bezit bent van een verblijfpas van een ander land vb: carte de sejour/ Eu pasje/greencard, dient u een kopie hiervan te overleggen.
 • Politie verklaring indien uw paspoort in ongerede is geraakt. (diefstal, brand, verlies)
 • Verklaring van beschadiging invullen (deze krijgt u bij het indienen van de aanvraag als u een beschadigd paspoort inlevert)
 • Indien de aanvrager een baby betreft (0-2jr) dient u een geboorteakte te overleggen

De mogelijkheid bestaat dat u uw paspoortaanvraag van huis uit invult en meeneemt naar uw wijkkantoor.

 • Download en print het aanvraagformulier uit. (Let op: Alle pagina’s (3) uitprinten)
 • Gelieve uw persoonsgegevens en alle andere gevraagde informatie in blokletters te invullen met een blauw schrijvende pen
 • Plaatst u uw handtekening in het daarvoor bestemde vakje (met blauw schrijvende pen). Dit geldt niet voor kinderen die het schrijven nog niet geleerd hebben. Indien u niet in staat bent uw handtekening te plaatsen vermeldt u “not able to sign” Let op: niet buiten de lijnen uw handtekening plaatsen.
 • Indien u jonger bent dan 18 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Voor wettige kinderen is de toestemming van beide ouders (wettelijke vertegenwoordigers) nodig.
 • De pasfoto’s (2) niet aanhechten aan de aanvraag. Dit zal na goedkeuring van de foto door de ambtenaar zelfs aangehecht worden.

Tezamen met de benodigde ondersteunende documenten levert u dit aanvraag formulier persoonlijk in op het wijkkantoor waar u ingeschreven staat.

Voor minderjarigen geldt tevens dat bij wettige kinderen beide ouders (wettelijke vertegenwoordigers) aanwezig moeten zijn bij de indiening met medeneming van hun identiteits bewijs en familieboek. Voor natuurlijke en erkende kinderen is slechts de aanwezigheid van de moeder of de wettelijke vertegenwoordiger vereist.

De leges worden voldaan bij de kassa van het desbetreffend wijkkantoor.

Let op
 • Vraagt u ten alle tijden naar uw kwitantie en ziet u erop toe dat deze correct is. Uw kwitantie zorgvuldig bewaren, want hiermee haalt u uw paspoort op.
 • Alvorens u uw handtekening plaats op de aanvraag, deze goed lezen gaarne uw juiste telefoon- / contactnummer vermelden op de aanvraag.
 • U krijgt een sms-bericht als uw paspoort af is of als uw aanvraag een probleem heeft.

Hulp nodig?

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact maken opnemen met de locatie waar u de aanvraag gaat indienen.

Download hier het paspoort aanvraagformulier

Is verlenging van het paspoort mogelijk?

Met de introductie van het nieuwe systeem worden verlopen paspoorten niet meer verlengd, maar vernieuwd. Tevens is het bijschrijven van kinderen in het paspoort van de moeder niet meer mogelijk. Elk kind krijgt een eigen paspoort.

Waar doet u een paspoort-aanvraag?

U doet uw paspoortaanvraag op het Bureau voor Burgerzaken waar u staat ingeschreven.

Hoeveel betaalt u voor het paspoort?

 • Srd 300 voor een nationaal paspoort
 • Srd 500 voor een zakenpaspoort
 • Srd 400 voor een beschadigd paspoort ongeacht als deze reeds vervallen is
 • Srd 500 voor een gestolen of verloren paspoort
 • Srd 1000 voor een beschadigd/verloren/gestolen zakenpaspoort

Wat is de wachttijd?

Minimaal 3 (drie) maanden na afgifte van de aanvragen aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken met name de afdeling Paspoorten.

Let op

Uw paspoortaanvraag kunt u 1 jaar (één) vóór de vervaldatum van uw paspoort indienen.

Is bespoediging mogelijk?

Vanaf maandag 19 juni tot en met 30 november 2023 zijn er strengere maatregelen getroffen bij het aanvragen voor bespoediging van paspoorten. Voor bespoediging van paspoortaanvragen komen de volgende categorieën in aanmerking.

 • Afreizen vanwege gezondheidsredenen met overlegging van een origineel stuk van de arts.
 • Afreizen vanwege overlijden van een familielid tot en met de derde graad met overlegging van een overlijdensakte en documenten die de familieverband weergeven.
 • Afreizen voor de dienst met overlegging van een officieel schrijven van het ministerie of bedrijf (ook het KKF-bewijs overleggen).
 • Afreizen voor studiedoeleinden met overlegging van de nodige documenten.
 • Afreizen voor sportactiviteiten met overlegging van een officieel schrijven van de sportvereniging.

Deze vijf categorieën kunnen met bovengenoemde documenten vergezeld van een schrijven gericht aan de directeur van het CBB en een kopie van de kwitantie van de paspoortaanvraag terecht bij de spoedbalie van de afdeling Paspoorten van het CBB-hoofdkantoor aan de Jagernath Lachmonstraat no. 170 tussen 07.30u en 13.30u.

Wat te doen als mijn paspoortaanvraag 'on hold' is gezet?

Indien uw paspoort door een of andere redenen niet afgehandeld kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en dient u verdere instructie van de ambtenaar op te volgen.

NODIG OM TE WETEN
 • Wacht niet tot het laatste moment om uw paspoort aan te vragen.
 • Uw paspoort moet minimaal 6 maanden geldig zijn als u wenst te reizen.
 • Let erop dat de juiste persoonsgegevens op uw aanvraagformulier staan vermeld. Vermeld altijd uw telefoonnummer (liefst mobielnummer) op het aanvraagformulier. Gaat u na of uw geboorteakte helemaal correct is, vooral in geval van erkenning en mogelijke schrijf- en spelfouten.
 • Gaat u zorgvuldig om met uw paspoort; het paspoort blijft ten alle tijden staatsbezit.
 • Het paspoort wordt aan u in bruikleen verstrekt.

Instructie voor het aanvragen van een paspoort middels machtiging

Indien de aanvrager woonachtig is in een land alwaar er geen diplomatieke vertegenwoordiging van Suriname is kan de belanghebbende iemand machtigen om namens hem/ haar de aanvraag in Suriname in te dienen.

Vereisten:

 • Origineel paspoort of bij verlies hiervan een politieverklaring ( Nederlands of Engels). Indien het paspoort beschadigd is dient er een verklaring met de reden van de beschadiging ingeleverd te worden.
 • Twee recente kleuren pasfoto’s conform de fotomatrix.
 • Een recente gemeente uittreksel met vermelding van de nationaliteit of een copie van het geldig verblijfspasje of de geldige verblijfsvergunning. Indien belanghebbende geen legale status heeft dient dit in een verklaring te worden vermeld
 • Een gelegaliseerde machtiging. (origineel)
 • Het ingevuld en ondertekend paspoortaanvraag formulier welke u download van de website http://cbb.gov.sr

Indien de belanghebbende nog actief voorkomt in het bestand dient de aanvraag ingediend te worden op het wijkkantoor waar hij/zij ingeschreven staat en als hij/zij reeds afgevoerd is wegens verblijf buitenland moet de gemachtigde zich aanmelden op de afdeling paspoorten voor verdere instructies.