Bevolkingsregister


Bij elk Bureau voor Burgerzaken is er een Bevolkingsregister gevestigd. Het Bevolkingsregister registreert personen die in Suriname wettig gevestigd zijn, ongeacht de nationaliteit. De registratie geschiedt middels een kaartsysteem naar adres en woonplaats. Hiernaast is er ook een geautomatiseerd systeem, de Centrale Bevolkingsadministratie (CBA). Het brondocument om te komen tot de registratie bij het Bevolkingsregister is een geboorteakte.

Welke documenten kunnen verkregen worden uit het bevolkingsregister?
 • Uittreksel: Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister
 • Gezinsuittreksel: Bewijs waaruit blijkt dat een gezin op hetzelfde adres staat ingeschreven.
 • S.Z.F uittreksel: Verklaring dat betrokkenen tenminste twee(2) jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven ten behoeve van het Staats Ziekenfonds (SZF)
 • A.O.V uittreksel: Bewijs waaruit zowel de inschrijving in het Bevolkingsregister als de nationaliteit blijkt ten behoeve van het Algemeen Oudendag Voorziening Fonds
 • Rijbewijs uittreksel: Verklaring voor het aanvragen van een rijbewijs.
 • Attestatie de Vita (binnen-en buitenland): Verklaring van in leven zijn.
 • Bewijs van inschrijving: Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister met vermelding van datum van inschrijving.
 • Verklaring van ex-nederlanderschap: Verklaring van het bezit van de Nederlandse nationaliteit tot 25 november 1975
 • Burgerlijke Staat: Verklaring van ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar zijn.
 • Historische verklaring: Verklaring waaruit de verschillende adressen van inschrijving in het Bevolkingsregister (met vermelding van de datum van inschrijving op het adres) blijken.
 • Nationaliteitsverklaring: Verklaring waaruit de nationaliteit blijkt.
 • Vreemdelingen uittreksel: Verklaring van inschrijving in het Bevolkingsregister met vermelding van datum van inschrijving en toelating

De kosten per afgegeven verklaring bedragen Srd. 5,00.

Mede te nemen:

 • Identiteitskaart
 • Waar nodig Familieboekje (bij minderjarigen)
Welke bescheiden moet de ingezetene met een vreemde nationaliteit meenemen?

Bij elk bezoek aan het Bevolkingsregister moet de ingezetene met een vreemde nationaliteit meenemen:

 • Beschikking tot toelating of vestiging in Suriname
 • Paspoort
Bij het Bevolkingsregister kunt u aangeven:
 • Verhuizingen binnen Suriname
 • Vestiging vanuit het buitenland
 • Vertrek naar het buitenland
Bij het Bevolkingsregister bent u ook terecht voor
 • Paspoort
 • Familieboekje
 • Akten van de Burgerlijke Stand
 • Aanvraag Identiteitskaart
 • Aanvraag Stamboom
 • Aanvraag Straatnaam en Huisnummer
Aangifte van verhuizingen binnen Suriname

Elke verandering van woonplaats binnen Suriname dient persoonlijk te worden aangegeven bij het Bureau voor Burgerzaken van de woonplaats die u verlaat. Bij minderjarige kinderen dient de aangifte van verhuizing te worden gedaan door de ouders of zij die het gezag uitoefenen. Deze handeling is kosteloos.

Mede te nemen:

 • Identiteitskaart
 • Familieboekje
Aangifte van verhuizing naar het buitenland

Wanneer u als ingezetene van Suriname de Surinaamse of een vreemde nationaliteit bezit en het land definitief verlaat, moet u daarvan aangifte doen bij het Bevolkingsregister van uw woonplaats.

Mede te nemen:

 • Paspoort
 • Het toekomstig adres in het buitenland

De verhuizing mag een week tot een dag voor vertrek worden gedaan. Er wordt een bewijs van verhuizing verstrekt. Ter bevestiging wordt er een stempel van afschrijving in het paspoort geplaatst.

Vestiging in Suriname afkomstig vanuit het buitenland:
 • Voor Surinamers
 • Woont u in het buitenland, heeft u de Surinaamse nationaliteit en wenst u zich wederom in Suriname te vestigen? Dan dient u binnen 14 dagen na aankomst in Suriname zich te laten inschrijven bij het Bevolkingsregister van het Bureau voor Burgerzaken van uw nieuwe woonplaats.

  Hiervoor is nodig:

  • Verhuiskaart of verhuisbiljet van het land van afkomst
  • Geldig Surinaams paspoort waarmee u naar Suriname bent afgereisd
  • Bewijs van burgerlijke staat. Alle documenten die uit het buitenland komen of gehaald moeten worden om op het CBB te gebruiken moeten van apostille zijn voorzien of zijn gelegaliseerd.
 • Voor vreemdelingen
 • De registratie/inschrijving van vreemdelingen geschiedt bij de afdeling Vreemdelingenregistratie bij het CBB en bij het Bureau voor Burgerzaken van de woonplaats. Welke procedure moet u volgen? Bent u vreemdeling en wenst u zich in Suriname te vestigen? Dan geldt de volgende procedure:

  • Meldt u zich aan bij de Vreemdelingendienst van het Ministerie van Justitie & Politie voor het aanvragen van tijdelijk dan wel permanent verblijf in Suriname
  • Daarna meldt u zich aan bij de afdeling Vreemdelingenregistratie. Indien u geboren bent in het buitenland, meldt u zich eerst aan bij de afdeling Inspectie op CBB voor het verkrijgen van een identiteitsnummer, het zogeheen ZX-nummer.
  • Daarna meldt u zich aan bij het Bureau voor Burgerzaken van uw woonplaats.
 • Wat is nodig voor de registratie?

  Zowel voor de registratie bij het CBB als voor de inschrijving bij het Bureau voor Burgerzaken zijn vereist:

  • Geldig paspoort
  • Verblijfsvergunning van het ministerie van Justitie & Politie
  • Geboorteakte
  • Bewijs van burgerlijke staat
 • Personen wiens laatste woonplaats Nederland of de Nederlandse Antillen is geweest, dienen volgens de wet ook te overleggen een bewijs van uitschrijving uit het herkomstland. Documenten in een andere taal dan het Nederlands dienen vertaald te worden door een be√ędigde tolk en samen met het origineel document overgelegd te worden bij de registratie/ inschrijving.

Belangrijk
 • Per geval kunnen er meerdere documenten worden gevraagd zoals deedpoll of erkenningsakte etc.
 • Na elke verlenging van het tijdelijk verblijf dient u dezelfde procedure zoals eerder uiteengezet te volgen.
 • Ook na de verkrijging van een nieuw paspoort dient u met de geldige verblijfstitel dezelfde procedure als hierboven beschreven te volgen.
 • Ter bevestiging van het een en ander worden er stempels geplaatst in zowel het paspoort als op de beschikking tot toelating of vestiging.