Huwelijken


Algemeen

Het huwelijk kan worden aangemerkt als een duurzame levensgemeenschap tussen een man en een vrouw en komt tot stand met inachtneming van de regels van het Burgerlijk Wetboek. Met betrekking tot de wijze van voltrekking kan de keus worden gemaakt uit een burgerlijk huwelijk of een religieus huwelijk. Het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken door een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in het daartoe aangewezen gebouw en het religieus huwelijk door een religieuze ambtenaar op de locatie waar de religieuze plechtigheid zal plaatsvinden.

Vanaf het moment van voltrekking van het huwelijk bestaat tussen de echtgenoten algehele gemeenschap van goederen, tenzij er middels huwelijkse voorwaarden hiervan is afgeweken. De huwelijkse voorwaarden dienen vóór de huwelijksvoltrekking bij de notaris te worden opgemaakt.

Aan de huwelijksvoltrekking gaan enige formaliteiten vooraf, waarvan de belangrijkste zijn de huwelijksaangifte en de huwelijksafkondiging.

De huwelijksaangifte

Alle personen die een huwelijk met elkaar willen aangaan, doen daarvan aangifte bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats van één der partijen. Deze aangifte geschiedt in persoon of schriftelijk.

De huwbare leeftijd is bij de man 17 jaren en bij de vrouw 15 jaren, met dien verstande dat voor het aangaan van een huwelijk tot de leeftijd van 21 jaar de toestemming van de ouders wettelijk is vereist.

Bij de aangifte moet te kennen worden gegeven voor welke wijze van huwelijksvoltrekking wordt gekozen:

 • het burgerlijk huwelijk of
 • het religieus of godsdienstig huwelijk

Indien wordt gekozen voor een religieus huwelijk kan de huwelijksaangifte behalve door het bruidspaar zelf, ook door de religieuze huwelijksambtenaar worden gedaan. Deze wordt hiertoe mondeling of schriftelijk gemachtigd door het bruidspaar.

Benodigde documenten voor de huwelijksaangifte:

 1. I.D.kaart.
 2. Familieboekje (bij minderjarigen familieboekje van de ouders)
 3. Geboorteakte.
 4. Bewijs van ongehuwd zijn
 5. Indien eerder gehuwd− een bewijs van huwelijksontbinding (echtscheidingsakte, overlijdensakte)

Benodigde documenten voor de huwelijksaangiften van vreemdelingen:

 1. Paspoort
 2. Verblijfsvergunning/Vergunning voor onbepaalde tijd of kopie van de pagina uit het paspoort waaruit het legaal kort verblijf in Suriname blijkt
 3. Geboorteakte.
 4. Bewijs van ongehuwd zijn afgegeven door de een daartoe bevoegde autoriteit of functionaris van de laatste woonplaats (in het buitenland).
 5. Personen die eerder gehuwd zijn geweest een bewijs van huwelijksontbinding (echtscheidingsakte, overlijdensakte, bewijs van verstoting).
Let wel:
 • De te overleggen documenten moeten origineel zijn.
 • Daarnaast moeten alle buitenlandse documenten voorzien zijn van een apostillestempel voor zover afkomstig uit landen die lid zijn van het apostilleverdrag of indien afkomstig uit een land dat geen lid is, gelegaliseerd zijn volgens de in dat land geldende legalisatieprocedure.
 • De vreemdeling die de Nederlandse taal niet machtig is, moet bij de huwelijksvoltrekking worden bijgestaan door een beëdigde tolk.
Ouderlijke toestemming

Voor personen die de leeftijd van 21 jaren nog niet hebben bereikt, is de toestemming van de ouders vereist. Deze toestemming kan vooraf bij afzonderlijke akte bij het Bureau voor Burgerzaken waar de huwelijksaangifte is gedaan of in persoon tijdens de huwelijksvoltrekking in de trouwzaal worden gegeven. In geval van overlijden van één der ouders geeft de langstlevende ouder de toestemming met overlegging van de overlijdensakte van de andere ouder. Indien een ander dan de vader of de moeder de voogdij over de minderjarige uitoefent, is naast de toestemming van de ouders tevens de toestemming van de voogd vereist.

Erkenning/Wettiging van kinderen

Kinderen die voor het huwelijk zijn geboren kunnen vóór de huwelijksvoltrekking, maar ook tijdens de huwelijksvoltrekking worden erkend. Door het huwelijk van de ouders zullen de erkende kinderen dan automatisch worden gewettigd. Indien wordt gekozen voor erkenning bij de huwelijksvoltrekking moet dit duidelijk kenbaar gemaakt worden bij de huwelijksaangifte.

Let wel:

"Indien de vader verzuimd heeft om zijn kind voor of bij de voltrekking van het huwelijk te erkennen, kunnen de ouders aan de president brieven van wettiging verzoeken."

Getuigen bij het huwelijk

De tegenwoordigheid van twee getuigen bij het burgerlijk huwelijk is een vereiste. Getuigen worden door de partijen zelf gekozen. Deze moeten meerderjarig zijn en in Suriname hun woonplaats hebben. Dit geldt voor zowel Surinamers als vreemdelingen. Bij de aangifte ontvangt het paar een getuigenbrief. Deze dient zorgvuldig te worden ingevuld en vergezeld van een uittreksel uit het Bevolkingsregister uiterlijk twee weken voor de huwelijksvoltrekking wederom te worden afgegeven bij het Bureau voor Burgerzaken.

Huwelijksafkondiging

Vóór het voltrekken van het huwelijk vindt er hieromtrent eerst een afkondiging plaats, middels aanplakking van een geschrift aan het gebouw waar de huwelijksaangifte gedaan is en wel op zaterdag. De periode van afkondiging is 10 dagen, te rekenen van de dag na aanplakking. Na deze periode kan het huwelijk binnen een jaar te rekenen van de huwelijksafkondiging worden voltrokken.

Waar worden huwelijken voltrokken?

Huwelijken van de Bureaus voor Burgerzaken te Paramaribo-Flora, Paramaribo-Kwatta, Paramaribo-Latour, Wanica en Sipaliwini worden voltrokken in de trouwzaal van het CBB aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat no 170. Huwelijken van het Bureau Paramaribo Centrum worden voltrokken in de trouwzaal van BvB Paramaribo-Combe aan de Sommelsdijkstraat no. 2. In de overige districten worden de huwelijken voltrokken in de trouwzalen van de desbetreffende Bureaus voor Burgerzaken.