Familieboekje


Het familieboekje wordt uitgegeven door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van het Bureau voor Burgerzaken van de woonplaats van de houder. De gegevens in het boekje zijn een weerspiegeling van de persoonsgegevens van een gezin zoals die zijn geregistreerd bij het Bureau voor Burgerzaken en wordt opgemaakt na verificatie van de persoonsgegevens met de verschillende registers van de Burgerlijke Stand. In het familieboekje komen de persoonsgegevens van de vader en/of de moeder en de kinderen. Van alle belangrijke gebeurtenissen in het leven van de in het familieboekje genoemde personen, die als gevolg hebben verandering in hun persoonsgegevens ontstaan, moet er een melding worden gemaakt in het familieboekje.

Het familieboekje is geen authentiek document, maar slechts een hulpdocument met alle belangrijke gegevens van gebeurtenissen in het leven van het gezin. Gegevens uit akten uit de Registers van de Burgerlijke Stand worden in het familieboekje vermeld.

Gebeurtenissen betrekking hebbende op de burgerlijke staat, die moeten worden vermeld in het familieboekje zijn: huwelijk, echtscheiding en overlijden.

Gebeurtenissen betrekking hebbende op de persoonlijke staat, die moeten worden vermeld in het familieboekje zijn: erkenning, wettiging en adoptie.

Op plaatsen waar de gezinssamenstelling moet worden aangetoond, dient steeds het familieboek te worden overgelegd bjvoorbeeld bij het Staatsziekenfonds(S.Z.F.), het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, inschrijvingen op school alsook bij verschillende andere instellingen.

Noot:

Voor de vlotte afhandeling van zaken dient bij elk bezoek aan het Bureau voor Burgerzaken het familieboekje te worden meegenomen.

Wie komen in aanmerking voor een familieboekje?
 1. Gehuwde mannen en vrouwen,
 2. Gescheiden mannen en vrouwen,
 3. Ongehuwde vrouwen met hun kinderen,
 4. Ongehuwde mannen met hun erkende kinderen,
 5. Weduwen en weduwnaars met hun kinderen.

 1. Gehuwde personen ontvangen bij de huwelijksvoltrekking een familieboekje.
 2. Indien er kinderen voor het huwelijk erkend zijn, worden deze door het opvolgend huwelijk der ouders gewettigd. Deze kinderen worden in het familieboekje vermeld. Elk kind dat daarna geboren wordt, zal in het familieboekje worden bijgeschreven.

 3. Gescheiden personen komen in aanmerking voor een ander familieboekje.
  Overgelegd dient te worden;
  • de identiteitskaart
  • het eerder afgegeven familieboekje.
  • een echtscheidingsakte.

 4. Ongehuwde vrouwen komen in aanmerking voor een familieboekje indien zij kinderen hebben. Bij de aanvraag van een familieboekje dienen zij mee te nemen;
  • de identiteitskaart
  • het familieboek van de ouders en
  • de persoonsgegevens van de kinderen (het geboortebewijs of geboorteakte van de burgerlijke stand ontvangen na de bevalling in het ziekenhuis of bij de vroedvrouw).

 5. Ongehuwde mannen komen in aanmerking voor een familieboekje indien zij hun kinderen hebben erkend. Bij de aanvraag van een familieboekje dienen zij mee te nemen;
  • de Identiteitskaart,
  • het familieboek van de ouders,
  • het familieboek van de moeder van de door hem erkende kinderen of
  • persoonsgegevens van de door hem erkende kinderen.

 6. Weduwen en weduwnaars komen, indien gewenst, in aanmerking voor een andere familieboekje. Bij de aanvraag dienen zij mee te nemen;
  • de identiteitskaart,
  • het eerder afgegeven familieboekje,
  • de overlijdensakte van de overledenechtgeno(o)t(e).

Waar wordt het familieboekje aangevraagd?

Het familieboekje wordt aangevraagd op het Bureau voor Burgerzaken waar de aanvrager staat ingeschreven. De kosten hiervoor bedragen SRD 5,- en worden voldaan bij het aanvragen op desbetreffend Bureau voor Burgerzaken.

Bij verlies van het familieboekje dienen alle documenten als bij de eerste aanvraag te worden overgelegd. De aanvraag wordt ingediend op het Bureau voor Burgerzaken waar de aanvrager staat ingeschreven. De kosten bedragen SRD 5,-

Let wel

Ter voorkoming van onnodige stagnaties bij het doen van zaken bij het CBB en haar wijkkantoren alsook diverse instanties in de samenleving, is het raadzaam om het familieboekje steeds te overleggen.

"Het is ten strengste verboden om eigenhandig aantekeningen dan wel aanvullingen en/of verbeteringen aan te brengen in het familieboekje. Elke verandering die moet worden bijgewerkt in het familieboekje, moet worden aangegeven bij het Bureau voor Burgerzaken waar u staat ingeschreven, en zal door de bevoegde ambtenaar in het familieboekje aangebracht worden."